SWEDEN
Local language summary page

SWEDEN
Swedish

BEACON - Built Environment leArning for Climate adaptation

BEACON (Built Environment leArning for Climate adaptation) är ett samarbetsprojekt som samfinansieras av EU:s Erasmus+ program. Detta treåriga forskningsinitiativ syftar till att utveckla tvärvetenskapligt och innovativt forskningsbaserat lärande i den byggda miljön för att tackla klimatförändringar i kustregioner. Effekterna av klimatförändringarna kommer att ha förödande effekter på den utsatta byggda miljön i kustregionerna, då den befintliga byggda miljön riskerar att översvämmas på grund av direkta hot mot fastigheter, infrastrukturer, kustnäringar, kust- och marina ekosystem. Dessutom är kustområden kända för att vara tätt befolkade då många stadscentra är belägna nära kustbälten, vilket ytterligare förvärrar situationen. Mot bakgrund av detta är det mycket viktigt att utveckla konkreta klimatanpassningsåtgärder i kustbyggda miljöer. Det finns dock en betydande kunskapsklyfta vad gäller effektiva anpassningsåtgärder till klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön som helhet samt på olika bygg- och fastighetsindustrier. För att kunna ta itu med detta är det viktigt att uppgradera kunskaper och färdigheter hos yrkesverksamma inom den byggda miljön, eftersom de kommer att inneha viktiga roller i denna klimatanpassningsprocess. Därför syftar projektet till att utveckla tvärvetenskapligt och innovativt forskningsbaserat lärande i den byggda miljön för att kunna hantera klimatförändringar i kustregioner. Följande mål har fastställts för projektet:

  • Att identifiera klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön i kustregioner.
  • Att utveckla ett sammanhängande ramverk för integrering av kraven i Parisavtalet med de globala målen för hållbar utveckling (SDGs) och Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (SFDRR), med fokus på klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön i kustregioner.
  • Att identifiera möjligheter till klimatanpassning i den byggda miljön i kustregioner i linje med det sammanhängande ramverket.
  • Att förstå kompetensbrister gällande klimatanpassning inom den byggda miljön för att kunna hantera klimatförändringar i kustregioner.
  • Att utveckla ett tvärvetenskapligt och innovativt forskningsbaserat lärande för att förbättra kompetenser gällande anpassning till klimatförändringar i den byggda miljön i kustregioner.

När det gäller projektets resultat kommer BEACON först att genomföra en översikt av klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön i kustregioner (O1). Baserat på de teman som identifierats i O1, kommer BEACON att utarbeta en sammanfattande rapport angående de möjligheter och begränsningar som finns för att kunna integrera kraven i Parisavtalet och SFDRR i den byggda miljön i kustregioner (O2). De möjligheter och begränsningar som identifierats i O2 kommer att utgöra grunden för utvecklandet av ett omfattande ramverk för anpassning till klimatförändringar inom design, konstruktion och eftermontering i linje med de globala målen för hållbar utveckling och SFDRR (O3). Detta ramverk kommer att vara till nytta för yrkesverksamma inom den byggda miljön, för kunder och för beslutsfattare när de tillämpar integrerade och sammanhängande anpassningsåtgärder under olika faser av konstruktions- och eftermonteringscykler. Dessutom kommer ett vägledande dokument med fallstudier och god praxis för implementering av lokala anpassningsstrategier i den byggda miljön i kustregioner att utarbetas (O5). BEACON kommer också att identifiera den roll som intressenter i den byggda miljön spelar för anpassning till klimatförändringarna i den byggda miljön (O4), och associerade kompetensgap och missanpassningar kommer att utvärderas (O6). Yrkesverksamma inom den byggda miljön måste vara välinformerade och ha rätt kompetens för att kunna hantera klimatförändringar i kustregioner. Därför är det viktigt att identifiera de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att kunna hantera klimatförändringar i kustregioner. Projektet avser att utveckla en tvärvetenskaplig och innovativ forskningsbaserad inlärningsplattform i den byggda miljön för att ta itu med klimatförändringarna i kustregioner, och det föreslagna kompetensramverket (O7) kommer att utgöra grunden för utvecklandet av en läroplan för den föreslagna inlärningsplattformen (O8). Alla dessa resultat kommer att utarbetas genom en rigorös vetenskaplig process och kommer direkt att bidraga till sektorns vetenskapliga teori.

Baserat på dessa resultat är det planerat att producera ett antal konferens- och tidskriftsdokument, samt en tidskriftsutgåva som ytterligare kommer att bidraga till att förbättra kunskapsunderlaget. De resultat som diskuterats ovan kommer inte bara att gynna teorin, utan givet ämnets betydelse inom och utanför Europa kommer de även att ge ett viktigt bidrag till praxis för att kunna ta itu med klimatförändringar i den byggda miljön i kustregioner. De kommer dessutom att förbättra kunskapsunderlaget för yrkesverksamma inom den byggda miljön genom att utveckla ett tvärvetenskapligt och innovativt forskningsbaserat lärande i den byggda miljön.

Resultaten kommer vidare att informera politiken och kommer att förse nationella och lokala myndigheter, internationella organisationer, ideella organisationer och professionella organ inom den byggda miljön med relevant underlag för att kunna förstå frågor relaterade till anpassning till klimatförändringar i den byggda miljön i kustregioner.